Program NUCLEU

 

PROGRAMUL 4
“Parteneriate
in domeniile prioritare"


Sistem adaptiv pentru asigurarea calitatii energiei, prin corectarea parametrilor electrici ai retelelor de joasa tensiune, integrabil in retelele SMART GRID (2014 - 2017) Adaptive system for power quality assurance by correcting the electric parameters of low voltage networks, integrable within SMART GRID networks
Sistem de acționare multi-motor cu turație variabilă și cu recuperarea în rețea a energiei de frânare individuale, utilizat în aplicații cu dinamică ridicată (2014 - 2017) Multi-engine drive system with variable speed and network recovery of individual braking power used in applications with high dynamics
Optimizarea functionarii hidrogeneratoarelor electrice prin modernizarea sistemelor de excitatie în vederea cresterii eficientei energetice si competitivitatii lor Improvement of hydrogenerators operation by developing excitation systems with a view to increasing their energy efficiency and competitiveness

Echipament de monitorizare a calitatii energiei electrice la medie tensiune bazat pe senzori de masura neconventionali in scopul identificarii de solutii optime de compensare si filtrare

Equipment for quality electric energy monitoring at medium voltage based on unconventional measuring sensors with a view to identify compensation and filtration optimum solutions
Cercetari privind realizarea de tehnologii ecologice pe baza vibratiilor induse magnetostrictiv în vederea reducerii consumurilor energetice ce au ca efect încalzirea globala Researches on the achievement of ecologic technologies based on magnetostrictively induced vibrations with a view to reducing the energy consumptions having as effect the global warming
Sistem de monitorizare locala si de la distanta a contactelor electrice de curenti intensi, pentru eliminarea avariilor datorate contactului imperfect si cresterea securitatii in alimentarea cu energie  
Analiza eficientei energetice a utilizarii actionarilor cu turatie variabila in instalatiile industriale The  analysis  of  energy  efficiency  of  drives  with  variable  speed  use  in  industrial  installations
Spectroscopia dielectrica - o tehnologie inovativa pentru diagnosticarea izolatiei echipamentelor energetice DIELECTRIC SPECTROSCOPY - An innovative technology for the diagnosis of electric power equipment insulation
Monitorizarea eficientei sistemului de racire la transformatoarele de mare putere – MESRT Monitoring of efficiency of cooling system at power transformers – MESRT
Sistem de monitorizare, protectie si control la distanta, in tehnologie wireless, pentru motoare electrice de joasa tensiune  
 

CAPACITATI

Dezvoltarea infrastructurii si extinderea competentelor laboratorului de materiale electrotehnice pentru activitati de monitorizare si diagnoza a starii izolatiei transformatoarelor Infrastructure development and extension of electric material laboratory competencies for activities of monitoring and diagnosis on transformer insulation condition.

Laborator pentru evaluarea si certificarea SAR la terminale utilizate în telefonia mobila

Laboratory for SAR evaluation and certification at mobile phone terminals

Instalatie de încercare a întreruptoarelor si separatoarelor de sarcina la comutatia curentilor capacitivi

Instalation for testing of circuit-breakears at capacitive currents switchinge

 

CeEx Program


Tehnologie si instalatie ecologica de detensionare a ansamblelor din otel turnate, forjate sau sudate. Ecological technology and equipment for stress relieving the cast, forged or welded steel assemblies

Sistem de monitorizare treceri izolate in vederea prevenirii dezastrelor ecologice provocate de avarierea transformatoarelor de mare putere.

System for bushing monitoring with a view to preventing ecological disasters caused by high power transformer damaging
Laborator pentru încercarea la urme si eroziune a izolatoarelor compozite Laboratory for tracking and erosion tests on composite insulators

Laborator de joasa tensiune pentru încercarea sigurantelor fuzibile conform directivei UE 73/23 EEC si standardului european EN 60269-4

Low voltage laboratory for fuse testing according to 73/23 EEC Directive and European Norm EN 60269-4
Laborator mobil pentru verificarea metrologica periodica a echipamentelor de monitorizare a transformatoarelor de putere. Mobile laboratory for the periodic metrological verification of power transformer monitoring equipment.
Sistem de analiza si calcul a semnalelor din retelele electrice poluate si comanda a filtrelor active pentru compensarea armonicilor ANALYSIS AND COMPUTING SYSTEM FOR THE SIGNALS OF THE POLLUTED ELECTRICAL NETWORKS AND CONTROL OF ACTIVE FILTERS FOR HARMONICS COMPENSATION
Dezvoltarea metodelor de masurare a descarcarilor partiale la locul de exploatare a transformatoarelor de putere si masura Development of on-site partial discharge measuring methods for power and instrument transformers
Laborator pentru examinarea de tip a sistemelor de radiocomunicatii in banda ISM conform directivei R&TTE Laboratory for type examination of ISM band radio communications systems according to R&TTE Directive
Extinderea Laboratorului de Compatibilitate Electromagnetica în vederea asigurarii conditiilor de încercare a subansamblurilor electrice si electronice auto în conformitate cu prevederile Directivei Europene 2004 / 104 / EC
Extension of Electromagnetic Compatibility Laboratory with a view to providing the conditions for testing the automotive electric and electronic sub-assemblies in accordance with the provisions of European Directive 2004/104/EC

PNCDI II

4. PARTNERSHIPS IN PRIORITY
S&T DOMAINS


Optimizarea infasurarilor hidrogeneratoarelor electrice in vederea cresterii eficientei energetice Improvement of electric
hydro-generator with a view to increasing the energy efficiency

Send mail to market@icmet.ro with questions or comments about this web site.
Copyright © National Institute for Research-Development and Testing in Electrical Engineering
ICMET-Craiova